เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี หรือเช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง 2564, 2021

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี National Credit Bureau บริษัทข้อมูลเครดิตทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิต โดยสามารถเช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรีได้สำหรับเจ้าของเครดิต รวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใสนการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง 2564, 2021

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี ที่ศูนย์ National Credit Bureau

 • จะต้องรับรายงานทางอีเมล ในรูปแบบ e-Credit Report ดังนั้นต้องเตรียมอิเมลที่ใช้งานได้จริง
 • เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง ตัวจริง
 • เบอร์โทรศัพท์มือของตนเองเพื่อใช้รับรหัส OTP 
 • จะต้องจ่ายค่าบริการ โดยจะรับเฉพาะธนบัตร 100 บาทเท่านั้น

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

โดยสามารถจะยื่นคำขอตรวจสถานะบัญชีเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมโครงการได้ทั่วประเทศได้ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยจะมีขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโรได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารและเตรียมเอกสารได้ดังนี้

 1. เจ้าของข้อมูล ต้องกรอกแบบฟอร์มขอตรวจข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
 2. กรณีบุคคลสัญชาติไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ใช้หนังสือเดินทาง
 4. ยื่นเอกสารขอสถานะบัญชีเครดิตบูโร พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
 5. ธนาคาร จะออกหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าจัดส่งเอกสาร 
 6. บริษัทข้อมูลเครดิต จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ยื่นขอเอกสารการเช็คเครดิตบูโร 

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking)

 • สามารถจะเช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงศรี กับธนาคารออนไลน์
 • สามารถจะเช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงไทย กับธนาคารออนไลน์

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี ตรวจเครดิตบูโรได้ที่ตู้ ATM

 • สามารถเช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงไทยที่ตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทย (KTB) 
 • สามารถเช็คเครดิตบูโรออนไลน์ไทยพาณิชย์ ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณชย์ได้

เช็คเครดิตบูโรออนไลน์ฟรี เช็คเครดิตบูโรผ่านมือถือ(Mobile Banking)

 • เช็คเครดิตบูโรผ่านมือถือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP e-banking
 • สามารถจะตรวจคะแนนเครดิตได้ทันที
 • ตรวจข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต โดยจะรับรายงาน (e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที
 • เช็คเครดิตบูโรผ่านมือถือกับธนาคารทีเอ็มบี TMB TOUCH
 • สามารถจะตรวจข้อมูลเครดิตโดยได้รับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
 • และรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะได้รับภายใน 7 วันทำการ
 • เช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงไทย Krungthai Next
 • ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 1 วัน โดยจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด
 • กรณีรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะได้ภายใน 7 วันทำการ
 • เช็คเครดิตบูโรผ่านมือถือกับธนาคารธนชาต Thanachart Connect
 • ส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะได้รับภายใน 7 วันทำการ