ตรวจสอบประกันสังคมประโยชน์ของประกันสังคมและเช็คเงินประกันสังคมกรณีต่างๆ

การตรวจสอบประกันสังคม ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชาวมนุษย์เงินเดือน หรือผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมแบบยินยอมจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเงินที่เราจ่ายทุก ๆ เดือนนั้นเราจะได้รับการดูแลจากประกันสังคม ซึ่งสามารถจะเช็คเงินประกันสังคมได้ โดยมีหลายๆ วิธี ที่จะมาบอกกล่าวกัน เพื่อจะได้รู้ประโยชน์ของประกันสังคม และสิทธิที่พึงจะได้รับ รวมไปถึงเช็คประกันสังคมว่าขาดยัง

ตรวจสอบประกันสังคม กับตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนอะไรได้บ้าง

ตรวจสอบประกันสังคมเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน

สิ่งที่สำคัญมากๆในการเช็คสิทธิประกันสังคมก็คือ เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีตรวจสอบประกันสังคมช่องทางไหนก็ตาม จะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน โดยหากกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือ ม.33 จะมีการใช้สิทธิประกันสังคม 7 กรณีอะไรได้บ้าง ซึ่งมีดังนี้ 

 • กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน โดยจะใช้สิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาลได้
 • กรณีทุพพลภาพ ซึ่งจะต้องไม่เกิดจากการทำงาน จะได้เงินทดแทนการขาดรายได้
 • กรณีเสียชีวิต ซึ่งจะต้องไม่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจะได้ค่าทำศพ 40,000 บาทและเงินสงเคราะห์การตาย
 • กรณีคลอดบุตร ก็จะได้ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย  13,000 บาทต่อครั้ง และจะได้เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 50% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับทุกเดือนเป็นค่าสงเคราะห์บุตร 600 บาท สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ขวบ
 • กรณีชรา โดยอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ส่งเงินสมทบ 15 ปีขึ้นไปจะได้บำนาญ ประโยชน์ทดแทนการชราภาพจะจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิต เดือนละ 3,000 บาท แต่หากไม่ครบ 15 ปี จะได้บำเหน็จ ประโยชน์ทดแทนการชราภาพจะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
 • กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนที่ 1 – 11 คือเงินสมทบของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
 • กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนที่ 12 – 179 คือเงินสมทบของผู้ประกันตน  เงินสมทบของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทน
 • เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก หรือว่างงาน
 • กรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตรา 50% ของค่าจ้างล่าสุด ครั้งละไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน
 • กรณีลาออก ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตรา 30% ของค่าจ้างล่าสุด ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

ตรวจสอบประกันสังคมเช็คสถานะประกันสังคม

 • การโทรต่อสายตรง โดยการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเบอร์โทร 1506 ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลารอต่อสายติดต่อหน่วยงานภายในประกันสังคมพอสมควร
 • เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์  โดยเช็คสถานะประกันสังคมของของผู้ประกันตนได้ที่บนเว็บไซต์ 
 • เช็คผ่านแอปพลิเคชั่นของประกันสังคมโดยตรง SSO Connect ออนไลน์ ซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ได้ทุกรายการ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมหรือตรวจสอบประกันสังคม

ผู้ประกันตน ม.33 จะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยจะต้องส่งเงินสมทบ 5% ของฐานเงินเดือน และเมื่อได้สมัครใช้ ม.33 แล้ว  ประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มส่งเงินสมทบ จะต้องส่งเงินสมทบไปแล้วตั้งแต่  3 เดือนขึ้นไปจึงจะมีการใช้สิทธิประกันสังคมได้